Zapowiedzi wydarzeń

 • epidemia.png
 • mycie_rak.png
 • zawieszenie2.png

Szukaj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwijam siebie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”

Nr RPWP.08.01.02-30-0141/17

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pn. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
 3. Beneficjentem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku.
 4. Beneficjentem ostatecznym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która bezpośrednio uczestniczy w projekcie.
 5. Projekt realizowany jest Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku.
 6. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 65 uczniów/uczennic (20K, 45M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji 16 nauczycieli/nauczycielek (14K, 2M) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku prowadzonego przez Powiat Gnieźnieński, do dnia 30.06.2021r. w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami.
 7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.
 9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku oraz na stronie www.soswklecko.pl.

 

 

§ 2

DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe;
 2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku .
 3. Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, który złożył dokumenty określone w §3 pkt 3 został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4a lub 4b;
 1. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z szkolnych opiekunów uczniów oraz członków Zespołu Projektowego, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia, w oparciu o:
 • diagnozę oraz zalecane formy pomocy dla dziecka określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET opracowany indywidualnie dla każdego wychowanka przez zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Informacje od rodziców dziecka uzyskane podczas wywiadu z wykorzystaniem wewnątrzszkolnego testu wywiadu;
 • Informacje od specjalistów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i innych;
 • Informacje uzyskiwane od nauczycieli i specjalistów ujęte w dokumentacji wewnętrznej Ośrodka.
 1. Zespole Projektowym – należy przez to rozumieć Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, Psychologa i Pedagoga;
 2. Koordynatorze Projektu – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicz w Kłecku któremu powierzono obowiązki Koordynatora Projektu;
 3. Asystencie Koordynatora Projektu - należy przez to rozumieć Pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, zajmującego stanowisko Specjalisty ds. Administracji, któremu powierzono obowiązki Asystenta Koordynatora Projektu.

 

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. Projekt skierowany jest do 65 uczniów/ uczennic (20K,45M) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego oraz 16 nauczycieli/nauczycielek (14k,2M) pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego.
 2. Do projektu, w wyniku rekrutacji, zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice według zasad wymienionych w § 3 pkt 1 oraz zgodnie z kryteriami rekrutacji - załącznik nr 1, w następujących formach wsparcia:

1)        realizacja zajęć wspomagających 8 uczniów/uczennic (3K,5M) w rozwijaniu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy (przedmioty przyrodnicze), poprzez zorganizowanie kółka zainteresowań „Tropiciele przyrody”;

2)        realizacja 10 rodzajów zajęć specjalistycznych, wspomagających indywidualne podejście do 65 uczniów/uczennic (20K,45M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego, zmniejszania trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych:

a)         zajęcia specjalistyczne - zajęcia logopedyczne  i zajęcia z alternatywnych metod komunikacji AAC, 24 uczniów/uczennic (7K,17M);

b)         zajęcia specjalistyczne – integracja sensoryczna SI, 19 uczniów/uczennic (5K,14M);

c)          zajęcia specjalistyczne – TOMATIS, 15 uczniów/uczennic (3K,12M);

d)         zajęcia specjalistyczne – muzykoterapia, 20 uczniów/uczennic (7K,13M);

e)         zajęcia specjalistyczne – hortiterapia, 21 uczniów/uczennic (9K,12M);

f)          zajęcia specjalistyczne – hydroterapia, 24 uczniów/uczennic (7K,17M);

g)         zajęcia specjalistyczne – hipoterapia, 24 uczniów/uczennic (5K,19M);

h)         zajęcia specjalistyczne – alpakoterapia, 24 uczniów/uczennic ((5K,19M);

i)           zajęcia specjalistyczne – bajkoterapia, 23 uczniów/uczennic (6K,17M);

j)           zajęcia specjalistyczne arteterapia, 20 uczniów/uczennic (5K,15M);

 

w termiach zgodnych z harmonogramem realizacji poszczególnych form wsparcia zamieszczonym na stronie internetowej, o której mowa w §1 pkt 9.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika Koordynatorowi Projektu następujących dokumentów:

1)      formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a i 2b,

2)      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

3)      dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i 2) muszą zostać opatrzone podpisem rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

 1. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zakończenie udziału w projekcie.
 2. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji Projektu.
 3. Zakończenie udziału w Projekcie nieuprawniające do otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu, o którym mowa w pkt 4 przez Uczestnika następuje w sytuacji:

1)      złożenia fałszywych oświadczeń w dokumentach rekrutacyjnych,

2)      złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie Asystentowi Koordynatora Projektu,

3)      na wniosek Asystenta Koordynatora Projektu, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w Projekcie,

4)      skreślenia z listy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku,

5)      w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika w sytuacjach opisanych w podpkt 1) – 4), Asystent Koordynatora Projektu ma prawo wpisać na listę uczestników osoby z listy rezerwowej pod uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej,

Asystent Koordynatora Projektu informuje na piśmie Koordynatora Projektu o wszystkich  zdarzeniach, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu.

 

§4

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

 1. Nabór Uczestników Projektu odbywać się będzie przed planowanym rozpoczęciem wsparcia w każdym roku szkolnym objętym projektem.
 2. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń zostaną podane:
  1. na stronie internetowej Ośrodka,
  2. przez elektroniczny dzienniczek ucznia,
  3. na zebraniach z rodzicami.

3. Informacje o kolejnych etapach realizacji Projektu będą sukcesywnie umieszczanie na stronie internetowej, o której mowa w §1 pkt 9.

 1. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt 3 dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta i u Asystenta Koordynatora Projektu.
 2. Uczniowie i uczennice, którzy złożą niekompletne dokumenty, o których mowa w §3 pkt 3 będą wezwani do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkował będzie nierozpatrywaniem dokumentów.
 3. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
 4. W oparciu o wynik z formularza rekrutacyjnego uczniowie/uczennice zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie, zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi w załączniku nr 1.
 5. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, o której mowa w §3 pkt 2 ppkt 1) i 2) lista rankingowa, o której mowa w pkt 7, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową.
 6. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice znajdujący się na liście podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów / uczennic takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna.
 7. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Koordynator Projektu zapewnia przekazanie tych informacji Rodzicowi / Opiekunowi Prawnemu ubiegającego się Uczestnika o uczestnictwo w Projekcie.
 1. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
 3. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów/uczennic udziałem w Projekcie, przeprowadzone zostaną działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy z uczniami, rozesłanie informacji do rodziców uczniów i uczennic) i dodatkowa rekrutacja.

 

§5

 

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI

 

 1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 nauczycieli/nauczycielek (14k,2M) pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w ramach studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, mających na celu podwyższenie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć dla uczniów/uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku.
 2. W ramach Projektu przewidziane są studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia w zakresie:

a)      Szkolenie PECS I i II stopnia dla 3 nauczycieli/ nauczycielek;

b)      Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej dla 3 nauczycieli/nauczycielek;

c)       Tomatis - Szkolenie – II poziomy dla 3 nauczycieli/nauczycielek,

d)      Muzykoterapia – kurs dla 2 nauczycieli/nauczycielek;

e)      Bajkoterapia -  szkolenie online dla 4 nauczycieli/nauczycielek;

f)       Arteterapia – szkolenie online dla 3 nauczycieli/nauczycielek;

3. Wszystkie szkolenia zakończą się dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami nadającymi naczycielom/nauczycielkom kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć w ramach Projektu.

4. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela/nauczycielkę Koordynatorowi Projektu następujących dokumentów:

1)      formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2c,

2)      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

5. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i 2) muszą zostać opatrzone podpisem nauczyciela/nauczycielki.

6. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §5 pkt 4 dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta i u Asystenta Koordynatora Projektu.

7. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do Projektu odbędzie się w oparciu o diagnozę kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek, rozmowy i dobrowolne zgłoszenia się kardy pedagogicznej.

8. Nauczyciele/nauczycielki, którzy złożą niekompletne dokumenty, o których mowa w §5 pkt 4 będą wezwani do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkował będzie nierozpatrywaniem dokumentów.

9. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Koordynatora Projektu i Asystenta Koordynatora Projektu

10. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Koordynator Projektu zapewnia przekazanie tych informacji nauczycielom/nauczycielkom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie.

11. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie nauczycieli/nauczycielek objętych wsparciem.

12 Nauczyciel/nauczycielka objęty wsparciem zobowiązany jest podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4c.

13. Nauczyciele/nauczycielki, którzy zdobędą kwalifikacje w Projekcie zobowiążą się do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku co najmniej przez okres trwania projektu.

 

§ 6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w ramach każdej  formy wsparcia, do którego zostali zakwalifikowani. Przy absencji powyżej 20% godzin zajęć Komisja Rekrutacyjna ma prawo skreślić danego uczestnika z listy i zakwalifikować do udziału w projekcie Kandydatów z listy rezerwowej.
 2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowany w ramach projektu. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku choroby, i wymagają pisemnego usprawiedliwienia.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych
  w ramach Projektu lub w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 po jego zakończeniu.

 

§7

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU

 1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora Projektu i Asystenta Koordynatora projektu
 2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia, w tym liczby przeprowadzonych zajęć, liczby uczestników zajęć.
 3. Ewaluacja prowadzona będzie przez Koordynatora projektu i Asystenta koordynatora Projektu  w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości, za pomocą odpowiedniej metodologii w celu poprawy jakości podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakie projekt ma realizować.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uczeń/uczennica ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 3, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o objęcie wsparciem w celu podwyższenia kompetencji oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć dla uczniów/uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1    Kryteria rekrutacji do Projektu;

Załącznik nr 2a  Wzór formularza zgłoszeniowego do zajęć wspomagających -  kółko zainteresowań „Tropiciele przyrody”;

Załącznik nr 2b Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu  - Zajęcia specjalistyczne ;

Załącznik nr 2c Wzór formularza zgłoszeniowego do projektu - Podwyższenie kompetencji i kwalifikacji  nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku prowadzonego przez Powiat Gnieźnieński w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami;

Załącznik nr 3  Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Załącznik nr 4a Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie -  kółko zainteresowań „Tropiciele przyrody”;

Załącznik nr 4b Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Zajęcia specjalistyczne;

Załącznik nr 4c Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie – nauczyciele.