Zapowiedzi wydarzeń

 • epidemia.png
 • mycie_rak.png
 • zawieszenie2.png

Szukaj

Informacja o Projekcie Rozwijam siebie

 W naszej Placówce realizujemy  Projekt pt. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Kłecku”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 65 uczniów/uczennic (20K, 45M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji
16 nauczycieli/nauczycielek (14K, 2M) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku prowadzonego przez Powiat Gnieźnieński, do dnia 30.06.2021r.

W ramach Projektu zaplanowane są następujące działania:

 1. Wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych dla uczniów z autyzmem.
 2. Kółko zainteresowań „Tropiciele przyrody”.
 3. Wyposażenie sali logopedycznej oraz zajęcia logopedyczne i z alternatywnych metod komunikacyjnych AAC.
 4. Wyposażenie sali do integracji sensorycznej oraz zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej.
 5. Zakup sprzętu specjalistycznego i prowadzenie zajęć metodą TOMATISA.
 6. Wyposażenie sali do muzykoterapii i prowadzenie zajęć specjalistycznych z muzykoterapii.
 7. Zakup narzędzi i materiałów do hortiterapii i prowadzenie zajęć specjalistycznych
  z hortiterapii.
 8. Zakup sprzętu do hydroterapii i prowadzenie zajęć specjalistycznych z hydroterapii,
 9. Zajęcia specjalistyczne z hipoterapii.
 10. Zajęcia specjalistyczne z alpakoterapii.
 11. Wyposażenie sali do bajkoterapii i prowadzenie zajęć specjalistycznych z bajkoterapii.
 12. Wyposażenie sali do arteterapii i prowadzenie zajęć specjalistycznych z arteterapii.
 13. Wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji i uzyskania kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami.