Zapowiedzi wydarzeń

 • powiewajaca-flaga-polski.gif
 • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Szkoła Podstawowa

W SOSW w Kłecku funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, w której uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim z autyzmem, w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych zwanych klasami. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 4-8. Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje dwa etapy edukacyjne:

 • etap I - klasy 1-3;
 • etap II - klasy 4-8.

O doborze uczniów do zespołów klasowych decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium jest dobro ucznia i przekonanie, że stworzono dla niego najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój.

 

Edukacja dzieci ma charakter całościowy i zintegrowany, oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze traktowane są łącznie co tworzy spójny i twórczy proces rewalidacyjny.

Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

 • wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie;
 • przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspakajanie podstawowych potrzeb;
 • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do aktualnego poziomu umiejętności i sprawności;
 • umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

Na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym kształcenie uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, obejmuje następujące obszary oddziaływania - przedmioty:

 • funkcjonowanie w środowisku,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • religia

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem realizują podstawę kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna i grupowa wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający.

W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, takie jak:

 • zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe z gimnastyką korekcyjną,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z techniki czytania i pisania,
 • zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne,
 • zajęcia z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne),
 • oraz zajęcia indywidualne i zespołowe realizowane w ramach naszego autorskiego projektu UE - "ROZWIJAM SIEBIE", tj.:
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • logoterapia,
 • alpakoterapia,
 • hipoterapia,
 • hydroterapia,
 • terapia SI,
 • Tomatis
 • hortiterapia
 • kółko przyrodnicze - "TROPICIELE PRZYRODY"

 W pracy z naszymi dziećmi stosujemy różne metody i techniki pracy, tj.:

Celem wymienionych zajęć jest rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych sposobów komunikowania, rozwijanie zainteresowania techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania, liczenia itp.

Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem, który:

 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych,
 • ma poczucie własnej wartości i godności,
 • aktywnie uczestniczy w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem werbalnie i pozawerbalnie,
 • ma ukształtowaną czynną postawę w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego,
 • posiada umiejętności nawyki związane z higieną, kulturą osobistą i estetyką otoczenia,
 • posiada postawę proekologiczną,
 • opanował wiadomości i umiejętności szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia.

 

Oto nasze sale lekcyjne

A tak wygląda nasza biblioteka