Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

Gimnazjum

Gimnazjum Specjalne w naszym Ośrodku funkcjonuje dla potrzeb dzieci niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. O doborze dzieci do klas decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Liczba uczniów w każdej klasie wynosi 6-8. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie w tym przypadku polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.

Praca rewalidacyjno-wychowawcza w Gimnazjum Specjalnym opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania. Programy te zawierają cele i zadania mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

W Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną przewidziane są następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, religia.

Zgodnie z możliwościami psychofizycznymi, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów, posiadaną bazą lokalową i wyposażeniem w sprzęt, a także przydatnością dla ucznia w przyszłości stworzyliśmy kilka kierunków edukacji technicznej: gotowanie, szycie i wyszywanie, prace z papieru, prace gospodarcze, uprawa roślin, przetwórstwo owoców i warzyw.

Podobnie jak w Szkole Podstawowej, także w Gimnazjum, integralną część procesu dydaktycznego stanowi rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób kompensacyjny, korekcyjny i usprawniający.

 Pragniemy, aby absolwent naszego Gimnazjum był człowiekiem, który:

 • potrafi zaspokajać swoje podstawowe potrzeby życiowe;
 • szanuje podstawowe wartości moralne;
 • przejawia postawę akceptacji i tolerancji wobec odmienności różnego typu;
 • rozumie i akceptuje zachowanie społecznie pożądane, posiada umiejętność oceny zachowania własnego i innych;
 • jest wyposażony w podstawowe umiejętności związane z pełnieniem różnych ról życiowych;
 • potrafi porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny;
 • posiada umiejętności i nawyki związane z higieną, kulturą osobistą i estetyką otoczenia;
 • posiada postawę proekologiczną;
 • opanował wiadomości i umiejętności szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia;
 • rozwija swoje zainteresowania i pasje;
 • jest przygotowany do aktywnego i kulturalnego organizowania czasu wolnego;
 • kultywuje tradycje regionu i państwa oraz ma szacunek dla symboli narodowych i religijnych.